• Dezynfekcja przedszkola lampami UV-C

     • Dezynfekcja  przedszkola  lampami  UV-C

      Informujmy rodziców, że od poniedziałku 9 listopada dezynfekujemy wszystkie pomieszczenia lampami  Sterilon Flow Mono z funkcją przepływowej dezynfekcji powietrza.Dzięki wymuszonej cyrkulacji, powietrze przechodzi przez wnętrze lampy, gdzie zostaje naświetlone i zdezynfekowane, a następnie wyparte na zewnątrz. Osłonięte światło UV-C nie wydostaje się na zewnątrz lampy, dzięki czemu może ona być wykorzystywana w pomieszczeniach, gdzie trzeba bezpiecznie i skutecznie zdezynfekować powietrze w obecności ludzi.

       

       

     • Dziękujemy za bramki piłkarskie

     • DRODZY RODZICE

      W imieniu całej społeczności naszego Przedszkola,

      składamy najserdeczniejsze podziękowania

      wszystkim Rodzicom , którzy  zaangażowali się w działania podjęte w celu zebrania środków i zakupu bramek piłkarskich.

      Dzieciaki są szczęśliwe, a gole sypią się jeden za drugim !!!

     • Zajęcia dodatkowe - piłka nożna - oferta Prestige Football Academy

     • Zajęcia dodatkowe - piłka nożna - oferta Prestige Football Academy

       

       

      Szanowni Państwo,

       

      nasze Przedszkole nawiązało współpracę, w zakresie organizowania dla dzieci treningów piłki nożnej, z akademią piłkarską Prestige Football Academy (www.prestigefootballacademy.pl). W ramach tej współpracy organizowane są obecnie DARMOWE treningi piłki nożnej, na boisku szkolnym, obok naszego Przedszkola - w Szkole Podstawowej nr 109 (czerwony budynek). Darmowe treningi trwają w okresie do końca października. Po tym czasie, od listopada, treningi będą już płatne, i odbywać będą się w sali gimnastycznej tej samej Szkoły Podstawowej (obok nas). Treningi odbywają się w każdy poniedziałek i piątek, w godzinach od 15:30 do 16:30. Istnieje możliwość odbierania dzieci bezpośrednio z naszego Przedszkola przez Trenera Akademii, o godzinie 15:10, a Państwo odbieralibyście wtedy swoje pociechy już bezpośrednio z zajęć treningowych, o godzinie 16:30.

       

      Bardzo prosimy o informację kto z Państwa byłby zainteresowany skorzystaniem z w/w propozycji telefonicznie lub mailowo do dyrektora przedszkola / do dnia 15 października/.

       

     • Dzieci spoza gminy Wrocław

     • PILNE !  Dotyczy  dzieci  z  roczników 2015,2016,2017 zamieszkujących inną gminę  niż  gmina  Wrocław

      UWAGA, RODZICE  DZIECI  URODZONYCH  POWYŻEJ 2014 ROKU  ZAMIESZKUJĄCYCH  INNĄ  GMINĘ  NIŻ  GMINA  WROCŁAW

       

      Rodzice  dzieci  zamieszkujących  inną  gminę  niż  gmina  Wrocław  proszeni  są  o  złożenie  wypełnionego  oświadczenia (  w  załączeniu) dotyczącego  miejsca  zamieszkania ,  gdyż  to  gmina, w której zamieszkuje  dziecko  pokrywa  koszty  wychowania  przedszkolnego.

      Proszę o składanie oświadczeń do 12.10.2020 r.

       

     • Roczna składka na Radę Rodziców

     • Informujemy rodziców, że na posiedzeniu   Rady Rodziców Przedszkola nr 59    ustalono  roczną składkę           w wysokości 140 zł.    ( 50% na drugie i kolejne dziecko).

      Składkę prosimy wpłacać w całości lub w dwóch ratach (X,II)  na konto Rady Rodziców

       

      Numer konta Rady Rodziców 08 1240 6670 1111 0010 3864 5841

     • UWAGA, WAŻNE - dokumentowanie godzin pobytu dziecka w przedszkolu.

     • UWAGA,  WAŻNE - dokumentowanie godzin pobytu dziecka w przedszkolu.

      Informujemy, że  od  1 października (czwartek)  przy przyprowadzaniu i odbieraniu dziecka z przedszkola używamy karty magnetycznej lub PIN-u ( czytnik umieszczony po prawej stronie w przedsionku) w celu odznaczenia godzin pobytu dziecka w przedszkolu.

     • PILNE !!!

     • Zmiany w procedurze przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola

      Drodzy rodzice,  aby usprawnić procedurę przyprowadzania i odbierania dzieci prosimy o :

      1.     Mierzenie dzieciom temperatury w domu przed wyjściem do przedszkola          (w przedszkolu będziemy mierzyć temperaturę podczas śniadania).

      2.     Przyprowadzanie dzieci do przedszkola najpóźniej do 8:30 ( po tym czasie pracownicy mają już obowiązki w grupach  i każde spóźnienie odrywa ich od pracy).

      3.     Odbieranie dzieci od godz. 14 , tak aby dzieci spokojnie zjadły drugie danie, a pracownicy, którzy dyżurują przy drzwiach zakończyli  wykonywanie swoich obowiązków w grupie.

      4.     Rodzice dzieci nowoprzyjętych w okresie adaptacji mogą odbierać dzieci od godz. 12.

      5.     Wjazd na teren przedszkola tylko dla pracowników, dostawców, służb miejskich.

       

      Dziękujemy rodzicom za wspaniałe przygotowanie się do nowych warunków, prosimy o cierpliwość i wyrozumiałość.

     • ZWOLNIENIE Z OPŁATY STAŁEJ ZA PRZEDSZKOLE

     • Na podstawie § 2.1  i § 2.2 UCHWAŁY NR L/1187/18 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania  i opieki  oraz  wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych prowadzonych przez gminę zwalnia się z opłaty stałej za przedszkole rodziców(opiekunów prawnych)  posiadających co najmniej troje dzieci, pozostających na ich utrzymaniu i we wspólnym gospodarstwie domowym. W przypadku dzieci pełnoletnich uwzględnia się tylko dzieci pobierające naukę, jednak nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia.

      Rodzice, którzy chcą skorzystać ze zwolnienia wypełniają  wniosek ( w załączniku)  i  dostarczają go do przedszkola do dnia 20 września. Decyzja dyrektora zostanie wydana do 30   września 2020 r.

       

      W przypadku nabycia prawa do skorzystania ze zwolnienia w trakcie roku szkolnego należy jak najszybciej złożyć wniosek o zwolnienie z opłaty stałej  do dyrektora przedszkola.

     • Informacje dotyczące organizacji pracy przedszkola od 1 wrzesnia 2020 r.

     • Drodzy Rodzice!!!

      Nowy rok szkolny zaczyna się we wtorek – 1 września 2020 r.

       

      Od 1 września 2020 roku w przedszkolu będą obowiązywać wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 25 sierpnia 2020 r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych oraz instytucji oraz opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz zaktualizowane Procedury Bezpieczeństwa.

      Organizacja zajęć w przedszkolu. 

      Przyprowadzanie i odbieranie dziecka.

      • W okresie trwania epidemii przedszkole czynne będzie w godzinach: 6:45 – 16:45
      • Przyprowadzenie dziecka do przedszkola oznajmia się ogólnym dzwonkiem. Dziecko należy przyprowadzić do godz.8:30. Rodzice / prawni opiekunowie lub osoby upoważnione/ przy przyprowadzaniu i odbieraniu dziecka z przedszkola zachowują następujące zasady:
      1. Jeden rodzic do jednego dziecka lub rodzeństwa,
      2. Zachowanie dystansu społecznego,
      3. Konieczność stosowania środków ochrony osobistej
      4. Rodzice / opiekunowie prawni, lub osoby upoważnione / dzieci nowoprzyjętych mogą wchodzić z dziećmi wyłącznie do przestrzeni wspólnej Przedszkola .  W szatni przedszkolnej jednocześnie może przebywać  pięcioro rodziców z dziećmi, pozostali rodzice z dziećmi oczekują przed budynkiem  w bezpiecznych odległościach
      5. Rodzice / opiekunowie prawni lub osoby upoważnione / dzieci z grup 2,3,4  oddają               i   odbierają dzieci przy  drzwiach wejściowych
      6.  Rodzice / prawni opiekunowie lub osoby upoważnione/ po odebraniu dziecka niezwłocznie opuszczają teren przedszkola.
      • Grupy pracują w godzinach:

      Grupa 1 – 7:30-15:30

      Grupa 2 – 7:30-16

      Grupa 3 – 6:45-16:45

      Grupa 4 – 7:30-16:30

      • Jeśli konieczne jest przyprowadzanie/odbieranie dzieci wykraczające poza czas pracy jego grupy  dziecko będzie miało zapewnioną opiekę w grupie zbiorczej.
      • Do przedszkola mogą uczęszczać dzieci bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych.
      • Dzieci mogą być przyprowadzane do przedszkola i z niego odbierane przez opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. W drodze do  i z przedszkola opiekunowie z dziećmi przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.
      • W przedszkolu dzieci nie muszą zakrywać ust i nosa (nie chodzą w maseczkach).
      • Wszyscy wchodzący do budynku będą mieć umożliwione skorzystanie z płynu do dezynfekcji rąk. Dezynfekcja rąk jest obowiązkowa. Dzieci wchodzące do przedszkola mają mierzoną temperaturę.
      • W razie konieczności załatwienia spraw u dyrektora należy ograniczyć przebywanie w przedszkolu do niezbędnego minimum (obowiązuje stosowanie środków ochronnych: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoby bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych) i w wyznaczonych obszarach.
      • Jeżeli pracownik przedszkola zaobserwuje u dziecka objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, odizoluje dziecko od grupy i niezwłocznie powiadomi rodziców/opiekunów o konieczności odebrania dziecka z przedszkola.
      • Na placu zabaw dzieci będą przebywać zgodnie z ustalonym grafikiem i w wyznaczonych sektorach, przy czym nauczycielki/opiekunowie dbają o to, by dzieci z poszczególnych grup nie kontaktowały się ze sobą.
      • We wrześniu ewidencję czasu przyprowadzania i odbierania dziecka prowadzić będą nauczycielki ręcznie. Od października będą mogli Państwo korzystać z kart magnetycznych.

       

      Rodzicu :

      • Pamiętaj o wyjaśnieniu dziecku, żeby nie zabierało do przedszkola żadnych przedmiotów, zabawek, maskotek.
      • Przypomnij swojemu dziecku podstawowe zasady higieny. Zwróć uwagę na: niepodawanie ręki na powitanie i pożegnanie, unikanie dotykania oczu, nosa i ust, częste mycie rąk, zasłanianiu ust i nosa przy kichaniu czy kasłaniu
      • Pozostaw w przedszkolu załącznik nr 1 do Procedury Bezpieczeństwa   jeśli do tej pory tego nie zrobiłeś. Uaktualnij swoje  dane kontaktowe, które umożliwiają nam szybki kontakt. Jeżeli zauważysz, że ktoś dzwonił z przedszkola niezwłocznie oddzwoń.
      • Jeśli chcesz upoważnić inne osoby do odbioru Twojego dziecka wypełnij i pozostaw druk Upoważnienia.
      • Pozostałe dokumenty proszę dostarczyć w  pierwszym tygodniu września.
      • Wytłumacz dziecku, że w momencie wejścia do przedszkola pójdzie samo (bez rodzica) z pracownikiem przedszkola do szatni i do sali grupy. Przychodząc do przedszkola, licz się z tym, że może trzeba będzie chwilę poczekać. Jeśli zabrałeś do domu kapcie i ubranko zastępcze z szatni – daj nowe, koniecznie podpisane.
      • Wyjątek stanowią! rodzice dzieci 3 letnich, którzy w okresie adaptacyjnym  (wrzesień ) mogą osobiście odprowadzić (i odebrać) dziecko do szatni, a następnie do sali, zachowując dystans społeczny. Jednocześnie przypominamy, że pracując w czasie reżimu sanitarnego dystans społeczny obowiązuje na terenie całego przedszkola i wynosi 2 metry.
      • Rodzice dzieci 3-letnich  przynoszą : jasiek i piżamkę (dodatkowo worek lub poszewkę po jaśku – w tym będą przechowywane ubranka dziecka podczas leżakowania), wygodne kapcie, ubranka na wymianę – w worku.
      • Jeśli msz do przekazania nauczycielce istotne informacje dotyczące funkcjonowania Waszego dziecka zrób to w formie pisemnej – pracownik odbierający Wasze dziecko przekaże informację.

       

      W załącznikach:

      • Znowelizowane Procedury Bezpieczeństwa  w okresie  pandemii COVD-19 - do zapoznania się
      • Druk upoważnienia do odbioru dziecka
      • Deklaracja pobytu dziecka
      • załacznik do procedury bezpieczeństwa

       

       

      Uwaga ! 

      Informację o datach i formach zebrań z rodzicami umieścimy w przyszłym tygodniu

       

      Prosimy o śledzenie naszej strony internetowej, gdyż tu będziemy zamieszczać i aktualizować wszystkie informacje dotyczące bieżących spraw.

     • ZMIANA ADRESU MAILOWEGO, Z KTÓREGO WYSYŁANE SA INFORMACJE O OPŁACIE ZA POBYT DZIECKA W PRZEDSZKOLU

     • ZMIANA ADRESU MAILOWEGO, Z KTÓREGO WYSYŁANE SA INFORMACJE O OPŁACIE ZA POBYT DZIECKA W PRZEDSZKOLU

      Szanowni Państwo,

      Informujemy,  że od sierpnia tego roku zostanie zmieniony adres mailowy, z którego będą wysyłane informacje o odpłatnościach za pobyt i żywienie na oplaty@cui.wroclaw.pl

      Numery kont , na które Państwo dokonują płatności, nie ulegną zmianie. Prosimy o dodanie adresu oplaty@cui.wroclaw.pl do zaufanych nadawców (whitelisty) na Państwa skrzynkach pocztowych, aby upewnić się, że wiadomości z powyższego adresu nie będą trafiały do folderów spamowych.

       

       

     • Popatrzcie jak się dla Was zmieniamy

     • Zmiany,  zmiany,   zmiany...

      Drodzy Rodzice,

      miło mi poinformować, że  rozpoczął się kolejny etap upiększania naszego ogrodu przedszkolnego - malowanie ściany garaży.  Fundusze na te prace pozyskiwaliśmy w ciągu ostatnich dwóch lat na festynach i kiermaszach oraz dzięki minigrantowi "Dobre Sasiedztwo" - jeszcze raz dziękujemy  BUDIMEX  NIERUCHOMOŚCI

      Projekt wykonała FI PROJEKT  - dziękujemy Mamie Franka :-)))

     • WYGRALIŚMY !!!

     • Bardzo dziękujemy wszystkim, którzy zaangażowali się w głosowanie. Dzięki Wam wygraliśmy minigrant w wysokości 3000 zł.  i  przedszkolne podwórko będzie jeszcze piękniejsze.

       

      ŚRODKI ZOSTAŁY JUŻ PRZELANE NA KONTO RADY RODZICÓW. OBECNIE TRWAJĄ PRACE PRZYGOTOWAWCZE, NASADZENIA I MONTAŻE ODBĘDĄ SIĘ WIOSNĄ 2020 ROKU

       

      JESZCZE  RAZ  DZIĘKUJEMY  ORGANIZATOROWI  - BUDIMEX  NIERUCHOMOŚCI !!!

     • STATUT PRZEDSZKOLA

     • STATUT  PRZEDSZKOLA

      W zakładce "O przedszkolu"  zamieszczony  jest  aktualny  statut  przedszkola  .  Prosimy  o  zapoznanie  się  z  nim.

     • ZASADY KORZYSTANIA Z ELEKTRONICZNEJ EWIDENCJI CZASU POBYTU DZIECKA W PRZEDSZKOLU

     • ZASADY KORZYSTANIA Z ELEKTRONICZNEJ EWIDENCJI CZASU POBYTU DZIECKA W PRZEDSZKOLU NR 59 „U KRASNALA POD NARCYZEM” WE WROCŁAWIU

      § 1

      KARTA DO ELEKTRONICZNEJ EWIDENCJI POBYTU

      DZIECKA W PRZEDSZKOLU

      1. Dla każdego dziecka przeznaczona jest karta oznaczona indywidualnym numerem. 
      1. Karta nie jest imienna posiada numer identyfikacyjny. 
      1. Karta jest własnością Przedszkola nr 59 we Wrocławiu. Nie należy umieszczać na niej żadnych napisów, znaków, rysunków, naklejek itp. 
      2. Rodzic zobowiązany jest do zwrotu karty na koniec edukacji w Przedszkolu.
      1. Rodzic/opiekun otrzymuje bezpłatnie jeden egzemplarz karty. Zobowiązuje się do rejestrowania za jej pomocą czasu pobytu dziecka w przedszkolu w momencie wejścia i wyjścia z budynku przedszkola. 
      2. Fakt utraty karty musi zostać niezwłocznie zgłoszony do dyrektora Przedszkola nr 59  we Wrocławiu oraz do wychowawców grup.
      3. W przypadku utraty lub zniszczenia karty będącej własnością Przedszkola nr 59  we Wrocławiu, rodzic/opiekun może zostać obciążony kwotą rekompensującą koszt zakupu nowej karty.

      § 2

      DODATKOWE KARTY DO ELEKTRONICZNEJ EWIDENCJI POBYTU

      DZIECKA W PRZEDSZKOLU

      1. Rodzic/opiekun prawny ma możliwość otrzymać jedną dodatkową kartę. 
      2. Karta jest własnością Przedszkola nr 59 we Wrocławiu. Nie należy umieszczać na niej żadnych napisów, znaków, rysunków, naklejek itp. 
      3. Rodzic zobowiązany jest do zwrotu karty na koniec edukacji w Przedszkolu.
      4. W przypadku zgubienia lub zniszczenia stosuje się zapis § 1 ust. 7
      5.  Rodzic/opiekun prawny ponosi pełną odpowiedzialność za użytkowanie kart. 

      § 3

      EWIDENCJA CZASU POBYTU DZIECKA W PRZEDSZKOLU

      1. Czytnik wejściowy i wyjściowy do ewidencji pobytu dziecka w przedszkolu umieszczony jest na ścianie korytarza  za  drzwiami wejściowymi po prawej stronie. 
      1. Przyłożenie karty do czytnika wejściowego powinno nastąpić niezwłocznie po wejściu rodzica/opiekuna do przedszkola. 
      1. Po odebraniu dziecka od wychowawcy, rodzic/opiekun zaznacza godzinę odbioru dziecka przez zbliżenie karty do czytnika wyjściowego, w momencie opuszczania placówki przedszkola. 
      1. Zbliżenie karty do czytnika powoduje zaznaczenie godziny wejścia lub wyjścia z przedszkola .  
      1. W przypadku braku karty rodzic/opiekun może zarejestrować wejście/wyjście dziecka przez użycie kodu, który jest przypisany do dziecka.
      2. Potwierdzenie odczytanie godziny zostanie oznaczone pojedynczym sygnałem dźwiękowym i zapaleniem kontrolki w kolorze zielonym. 
      1. W przypadku niezarejestrowania godziny przyprowadzenia lub odebrania dziecka, odpłatność naliczana będzie od godz. 6.45 do godz. 17. . 
      2. W przypadku zauważenia usterki czytnika, rodzic zobowiązany jest do natychmiastowego przekazania tej informacji intendentowi bądź nauczycielowi na grupie, który odnotuje godzinę przyjścia lub wyjścia dziecka w formie papierowej, a po usunięciu usterki dane te będą wprowadzone do systemu.
      3. W pierwszym dniu pobytu dziecka w Przedszkolu w nowym roku szkolnym nauczyciel rejestruje czas pobytu dziecka w Przedszkolu na liście papierowej i pracownik Przedszkola rejestruje ten czas w systemie.
      4. Użytkowanie karty elektronicznej następuje od następnego dnia roboczego.

      § 4

      SPOSÓB NALICZANIA ODPŁATNOŚCI ZA POBYT

      I WYŻYWIENIE DZIECKA W PRZEDSZKOLU

      1. Miesięczną wysokość opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu reguluje aktualna Uchwała Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie określania czasu bezpłatnych zajęć oraz ustalania wysokości opłat za świadczenia udzielane w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Wrocław w czasie przekraczającym czas bezpłatnych zajęć. 
      1. Płatności naliczane są z dołu na podstawie odczytów z elektronicznej rejestracji pobytu dziecka w przedszkolu. 

      § 5

      POSTANOWIENIA KOŃCOWE

       1. Wprowadza się okres przejściowy obowiązujący od dnia 03-09-2018r. do dnia 30-09-2018 r., w trakcie którego system elektronicznej ewidencji czasu pobytu dziecka w Przedszkolu stanowi narzędzie pomocnicze do naliczenia opłaty za pobyt.
       2. Podczas trwania okresu przejściowego Rodzice/opiekunowie zobowiązani są do jednoczesnego stosowania postanowień zawartych w niniejszych Zasadach oraz do rejestrowania czasu pobytu dziecka u nauczycieli w grupie  w formie papierowej.

       

       

       

     • ZASADY BEZPIECZEŃSTWA W PRZEDSZKOLU

     • ZASADY  BEZPIECZEŃSTWA W PRZEDSZKOLU

      ZWRACAMY  SIĘ  Z  PROŚBĄ

      O  PRZESTRZEGANIE  ZASAD  ZWIĄZANYCH  

      Z  BEZPIECZEŃSTWEM  DZIECI

      ORAZ   ZACHOWANIEM PORZĄDKU  W  PRZEDSZKOLU:
       

      Budynek przedszkola i ogród przedszkolny prosimy traktować  jako drugi dom dzieci

      - one spędzają  tu większą część dnia, w związku z tym wszyscy musimy o nie dbać.

      - Jeśli nie jest to niezbędne prosimy nie wprowadzać do szatni wózków, na czas rozbierania i ubierania dziecka można zostawić je w wiatrołapie,

      - W szatni prosimy nie karmić dzieci, czas na ubranie dziecka prosimy ograniczyć do niezbędnego minimum,
      - Jeśli chcą Państwo wejść do pomieszczenia innego niż szatnia prosimy założyć obuwie zmienne lub skorzystać

         z ochraniaczy na obuwie,
      - Po odebraniu dziecka z przedszkola umożliwia się rodzicom lub osobom opiekującym się dzieckiem, korzystanie z terenu ogrodu leżącego od strony południowej (za budynkiem) do godz.16:30.

      Proszę pamiętać ,że  jest to uwarunkowane podporządkowaniu się  Regulaminowi  korzystania z placu zabaw, czyli w czasie gdy z podwórka korzystają grupy przedszkolne można przebywać tylko z drugiej strony budynku ,

      - Proszę pilnować aby dziecko nie wybiegało samo z przedszkola,

      - Dziecko odebrane z przedszkola nie powinno samo przebywać na terenie przedszkola,

      - Wjazd samochodem na teren przedszkola dozwolony jest tylko za zgodą zarządcy terenu dla samochodów służb miejskich, dostawczych oraz służbowych,

      - Dzieci przebywające w ogrodzie korzystają z toalety zewnętrznej, klucz do toalety znajduje się w 3 grupie,

      - Prosimy o dostarczenie do grup kubków jednorazowych. W związku z tym, ze obowiązuje nas Zarządzenie Prezydenta Wrocławia w sprawie wyeliminowania plastiku w jednostkach organizacyjnych gminy prosimy aby były to kubeczki tekturowe lub wytworzone z materiałów biodegradowalnych /możemy jedynie wykorzystać stare zapasy naczyń plastikowych/ .

       

       

     • RELIGIA W PRZEDSZKOLU

     • RELIGIA  W  PRZEDSZKOLU

      Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992r.  w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w szkołach publicznych z późn. zmianami  - w naszym przedszkolu są zorganizowane zajęcia z religii dla dzieci, których rodzice oświadczyli pisemnie, że chcą aby ich dziecko miało zorganizowane zajęcia religii w ramach planu zajęć przedszkolnych.

      Oświadczenie to obowiązuje przez cały pobyt dziecka w przedszkolu ale  Rodzice mogą je w każdej chwili zmienić.

      W związku z nowymi drukami prosimy rodziców z grup 2,3,4 o pobranie druku od nauczycielki i niezwłocznie określenie czy Państwo chcecie czy nie chcecie, aby Wasze dziecko uczestniczyło w  zajęciach religii.

       

      Dzieci nieuczestniczące w zajęciach religii mają zapewnioną opiekę nauczycielki.

      Nauczyciel  religii ( p.Jerzy Kozyrski)jest zatrudniony w przedszkolu na podstawie pisemnego skierowania wydanego przez biskupa diecezjalnego. Nauczyciel posiada odpowiednie kwalifikacje, stopień awansu nauczyciela dyplomowanego    i realizuje program zatwierdzony przez właściwe władze Kościoła Katolickiego.

      Do czasu zebrania oświadczeń nauczyciel ten będzie w ramach swoich godzin wykonywał tylko czynności opiekuńczo wychowawcze.

       

     • RODO - KLAUZULA DLA OSOBY UPOWAŻNIONEJ DO ODBIORU DZIECKA

     • RODO - KLAUZULA DLA OSOBY UPOWAŻNIONEJ DO ODBIORU DZIECKA

       

       

      INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH

      W ZWIĄZKU ZE ZŁOŻONYM OŚWIADCZENIEM DO ODBIORU DZIECKA

      PRZEDSZKOLE NR 59 „U KRASNALA POD NARCYZEM” WE WROCŁAWIU

       

      Administratorem danych osobowych dziecka jest Przedszkole nr 59 „U KRASNALA POD NARCYZEM” we Wrocławiu , ul. Narcyzowa 6, 53-225 Wrocław  (dalej: My).

      Kontakt z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest możliwy pod mailem inspektor@coreconsulting.pl lub listownie pod adresem CORE Consulting sp. z o.o., ul. Z. Krasińskiego 16, 60-830 Poznań.

      Administrator pozyskał Twoje dane osobowe od rodziców lub prawnych opiekunów dziecka
      w związku ze złożonym Oświadczeniem do odbioru dziecka, dlatego będziemy je przetwarzać w celu procedowania tego dokumentu oraz jego realizacji.  

      Przetwarzamy Twoje dane w następującym zakresie: imię, nazwisko oraz seria i numer dowodu osobistego. Dane nie podlegają profilowaniu ani zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.

      Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest wykonanie umowy pomiędzy naszym Przedszkolem a rodzicami lub opiekunami prawnymi dziecka o świadczenie usług opiekuńczo – wychowawczej, przy okazji której przedstawiciele dziecka złożyli oświadczenie o upoważnieniu Ciebie do odbioru dziecka.

      Twoje dane mogą być dostępne dla:

      1. osób obsługujących nas w obszarze IT, w tym serwisujących urządzenia wykorzystywane przez nas w bieżącej działalności,
      2. w przypadku monitoringu, z którego korzystamy – agencji ochrony.

      Twoje dane przetwarzamy przez okres ważności udzielonego upoważnienia celem odbierania dziecka z placówki oraz przez okres pobytu dziecka w placówce.

      Masz prawo do dostępu do treści swoich danych osobowych, poprawiania danych oraz ograniczenia przetwarzania danych. Możesz wykonać te uprawnienia, pisząc na adres e-mail inspektor@coreconsulting.pl lub listownie na adres Przedszkole nr 59 „U KRASNALA POD NARCYZEM” we Wrocławiu , ul. Narcyzowa 6, 53-225 Wrocław .

      Jeżeli uznasz, że w jakikolwiek sposób naruszyliśmy reguły przetwarzania Twoich danych osobowych, to masz prawo do złożenia skargi bezpośrednio do organu nadzoru (od 25 maja 2018 roku jest to Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). Skargę należy złożyć bezpośrednio do organu nadzoru.

       

       

       

  • Kontakty

   • Przedszkole nr 59 we Wrocławiu "U KRASNALA POD NARCYZEM"
   • Sekretariat.p059@wroclawskaedukacja.pl
   • 71-798 68 02 - numer podstawowy Po usłyszeniu komunikatu powitalnego wybieramy numer wewnętrzny WEW. 101 - DYREKTOR WEW. 113 - REFERENTKA WEW. 114- INTENDENTKA grupa 1 - wew.201 grupa 2 - wew. 202 grupa 3 - wew. 203 grupa 4 - wew.204
   • ul. Narcyzowa 6 53-225 Wrocław
   • https://p59wroclaw.bip.gov.pl/
  • Logowanie