• ORGANIZACJA PRACY OD 1 WRZESNIA 2021 r.

     • Drodzy Rodzice!!!

      Nowy rok szkolny zaczyna się w środę – 1 września 2021 r.

       Dziękujemy Wam za dotychczas podjęte działania i współpracę w zakresie przeciwdziałania i zapobiegania zakażeniom Sars-Cov-2. Mając na uwadze aktualną sytuację epidemiczną oraz ubiegłoroczne doświadczenia wprowadziliśmy pewne modyfikacje i udoskonalenia procedur. Mamy nadzieję, że w tym roku również uda się nam wszystkim zminimalizować trudne sytuacje. Prosimy Was o cierpliwość i wyrozumiałość.

      Od 1 września 2021 roku w przedszkolu nadal obowiązują wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 19 listopada 2020 r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych oraz instytucji oraz opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz zaktualizowane Procedury Bezpieczeństwa.

      Organizacja zajęć w przedszkolu. 

      Przyprowadzanie i odbieranie dziecka.

      • Od 1 września 2021 r. przedszkole czynne będzie w godzinach: 6:45 – 17
      • Przyprowadzenie dziecka do przedszkola oznajmia się ogólnym dzwonkiem. Dziecko należy przyprowadzić do godz.8:30.  Rodzice / prawni opiekunowie lub osoby upoważnione/ przy przyprowadzaniu i odbieraniu dziecka z przedszkola zachowują następujące zasady:
      1. Jeden rodzic do jednego dziecka lub rodzeństwa,
      2. Zachowanie dystansu społecznego 1,5 m.,
      3. Konieczność stosowania środków ochrony osobistej na terenie przedszkola,
      4. Rodzice / opiekunowie prawni, lub osoby upoważnione / dzieci nowoprzyjętych oraz dzieci mających problem z rozstaniem mogą wchodzić z dziećmi wyłącznie do przestrzeni wspólnej przedszkola .  W szatni przedszkolnej jednocześnie może przebywać  pięcioro rodziców z dziećmi, pozostali rodzice z dziećmi oczekują przed budynkiem  w bezpiecznych odległościach
      5. Rodzice / opiekunowie prawni lub osoby upoważnione /  dzieci z grup 2,3,4  oddają  i   odbierają dzieci przy  drzwiach wejściowych od dyżurnego pracownika przedszkola,
      6.  Rodzice / prawni opiekunowie lub osoby upoważnione/ po odebraniu dziecka niezwłocznie opuszczają teren przedszkola.
      • Grupy pracują w godzinach:

      Grupa 1 – 7:30-15:30

      Grupa 2 – 7:30-16

      Grupa 3 – 6:45-17

      Grupa 4 – 7:30-16:30

      • Jeśli konieczne jest przyprowadzanie/odbieranie dzieci wykraczające poza czas pracy jego grupy  dziecko będzie miało zapewnioną opiekę w grupie zbiorczej.
      • Do przedszkola mogą uczęszczać dzieci bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych.
      • Dzieci mogą być przyprowadzane do przedszkola i z niego odbierane przez opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. W drodze do  i z przedszkola opiekunowie z dziećmi przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.
      • W przedszkolu dzieci nie muszą zakrywać ust i nosa (nie chodzą w maseczkach).
      • Wszyscy wchodzący do budynku będą mieć umożliwione skorzystanie z płynu do dezynfekcji rąk. Dezynfekcja rąk jest obowiązkowa. Dzieci mają mierzoną temperaturę termometrem bezdotykowym podczas śniadania.
      • W razie konieczności załatwienia spraw u dyrektora lub innego pracownika przedszkola należy ograniczyć przebywanie w przedszkolu do niezbędnego minimum (obowiązuje stosowanie środków ochronnych: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoby bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych) i w wyznaczonych obszarach.
      • Jeżeli pracownik przedszkola zaobserwuje u dziecka objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, odizoluje dziecko od grupy i niezwłocznie powiadomi rodziców/opiekunów o konieczności odebrania dziecka z przedszkola.
      • Na placu zabaw dzieci będą przebywać zgodnie z ustalonym grafikiem i w wyznaczonych sektorach, przy czym nauczycielki/opiekunowie dbają o to, by dzieci z poszczególnych grup w miarę możliwości nie bawiły się wspólnie.
      • We wrześniu ewidencję czasu przyprowadzania i odbierania dziecka prowadzić będą nauczycielki ręcznie. Od października będą mogli Państwo korzystać z kart magnetycznych i czytnika PUNKTUALNIK.


      Rodzicu :

      • Pamiętaj o wyjaśnieniu dziecku, żeby nie zabierało do przedszkola żadnych przedmiotów, zabawek, maskotek.
      • Przypomnij swojemu dziecku podstawowe zasady higieny. Zwróć uwagę na: niepodawanie ręki na powitanie i pożegnanie, unikanie dotykania oczu, nosa i ust, częste mycie rąk, zasłanianiu ust i nosa przy kichaniu czy kasłaniu.
      • Wypełnij uzyskany od pracownika przedszkola  załącznik do Zarządzenia Nr 5973/21 PREZYDENTA WROCŁAWIA z dnia 27 sierpnia 2021 r. w sprawie organizacji pracy przedszkoli, szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez gminę Wrocław od 1 września 2021 r. i pozostaw go w przedszkolu. Uaktualnij swoje  dane kontaktowe, które umożliwiają nam szybki kontakt. Jeżeli zauważysz, że ktoś dzwonił z przedszkola niezwłocznie oddzwoń.
      • Jeśli chcesz upoważnić inne osoby do odbioru Twojego dziecka wypełnij i Kartę odbioru / do pobrania ze strony internetowej przedszkola/.
      • Pozostałe dokumenty proszę dostarczyć w  pierwszym tygodniu września.
      • Wytłumacz dziecku, że w momencie wejścia do przedszkola pójdzie samo (bez rodzica)                 z pracownikiem przedszkola do szatni i do sali grupy. Przychodząc do przedszkola, licz się z tym, że może trzeba będzie chwilę poczekać. Jeśli zabrałeś do domu kapcie i ubranko zastępcze z szatni – daj nowe, koniecznie podpisane.
      • Wyjątek stanowią! Rodzice nowoprzyjętych dzieci oraz dzieci mających problem z rozstaniem   z rodzicem, którzy w okresie adaptacyjnym  mogą osobiście odprowadzić (i odebrać) dziecko do szatni, a następnie do sali, zachowując dystans społeczny. Jednocześnie przypominamy, że pracując w czasie reżimu sanitarnego dystans społeczny obowiązuje na terenie całego przedszkola i wynosi 1,5 metra.
      • Rodzice dzieci 3-letnich  przynoszą : jasiek i piżamkę (dodatkowo worek lub poszewkę po jaśku – w tym będą przechowywane ubranka dziecka podczas leżakowania), wygodne kapcie, ubranka na wymianę – w worku.
      • Jeśli masz do przekazania nauczycielce istotne informacje dotyczące funkcjonowania Waszego dziecka zrób to w formie pisemnej – pracownik odbierający Wasze dziecko przekaże taką informację.
      • Przyprowadź dziecko do godz. 8:30 a odbierz najwcześniej o 14 – tak by mogło spokojnie zjeść drugie danie a pracownicy, którzy dyżurują przy drzwiach zakończyli  wykonywanie swoich obowiązków w grupie.
      • Rodzice dzieci nowoprzyjętych w okresie adaptacji mogą odbierać dzieci od godz. 12 lub w  innym czasie ustalonym z nauczycielką.


       Prosimy o zapoznanie się z załączonymi:

      - Znowelizowanymi Procedurami Bezpieczeństwa  w okresie  pandemii COVD-19,

     • ODPŁATNOŚĆ ZA PRZEDSZKOLE I DOKUMENTOWANIE CZASU POBYTU DZIECKA W PRZEDSZKOLU

     • Odpłatność za przedszkole jest naliczana i  pobierana z dołu – po zakończeniu miesiąca – za godziny faktycznego pobytu dziecka w przedszkolu (po odjęciu 5 godzin bezpłatnych) i zadeklarowaną ilość posiłków. Do dnia      5-tego każdego miesiąca rodzice otrzymują na swoje adresy mailowe informację o kwocie należnej do zapłaty za poprzedni miesiąc   / opłata za wrzesień wysłana będzie do 5 października/. Kwota ta powinna znaleźć się na  wskazanym w mailu koncie bankowym do 15-tego dnia danego miesiąca. Opóźnienie wpłaty powoduje naliczanie odsetek. Brak wpłaty za pełen okres rozliczeniowy może skutkować wypisaniem dziecka                       z przedszkola.

      We wrześniu nauczycielki będą wpisywać godziny przyprowadzania i odbioru dziecka na listach, natomiast od    1 października będą Państwo korzystać z czytnika – system PUNKTUALNIK .

      Rodzice dzieci nowoprzyjętych otrzymają karty do czytnika do końca września.

      Proszę zapoznać się z  załaczonymi ZASADAMI KORZYSTANIA Z ELEKTRONICZNEJ  EWIDENCJI  CZASU P OBYTU  DZIECKA W PRZEDSZKOLU NR 59 „U KRASNALA POD NARCYZEM”  WE WROCŁAWIU
     • ZWOLNIENIA Z OPŁATY STAŁEJ ZA PRZEDSZKOLE

     • Na podstawie § 2.1  i § 2.2 UCHWAŁY NR L/1187/18 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania  i opieki  oraz  wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych prowadzonych przez gminę zwalnia się z opłaty stałej za przedszkole rodziców(opiekunów prawnych)  posiadających co najmniej troje dzieci, pozostających na ich utrzymaniu i we wspólnym gospodarstwie domowym. W przypadku dzieci pełnoletnich uwzględnia się tylko dzieci pobierające naukę, jednak nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia.

      Rodzice, którzy chcą skorzystać ze zwolnienia wypełniają  wniosek ( w załączniku)  i  dostarczają go do przedszkola do dnia 20 września. Decyzja dyrektora zostanie wydana do 30   września 2021 r.

       

      W przypadku nabycia prawa do skorzystania ze zwolnienia w trakcie roku szkolnego należy jak najszybciej złożyć wniosek o zwolnienie z opłaty stałej  do dyrektora przedszkola.

     • RELIGIA W PRZEDSZKOLU

     •  

      Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992r.  w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w szkołach publicznych z późn. zmianami  - w naszym przedszkolu są zorganizowane zajęcia z religii dla dzieci, których rodzice oświadczyli pisemnie, że chcą aby ich dziecko miało zorganizowane zajęcia religii w ramach planu zajęć przedszkolnych.

      Oświadczenie to obowiązuje przez cały pobyt dziecka w przedszkolu ale  Rodzice mogą je w każdej chwili zmienić.

      W związku z tym prosimy zainteresowanych rodziców dzieci,  które do tej pory nie miały jeszcze zajęć z religii (grupa 2 i dzieci nowoprzyjete do gr. 2,3 i 4 ) o pobranie druku od nauczycielki i niezwłocznie określenie czy Państwo chcecie czy nie chcecie, aby Wasze dziecko uczestniczyło w  zajęciach religii. Formularz oświadczenia  juest także  załacznikiem do tej wiadomości.

      Dzieci nieuczestniczące w zajęciach religii mają zapewnioną opiekę nauczycielki.

      Nauczyciel  religii ( p.Jerzy Kozyrski) jest zatrudniony w przedszkolu na podstawie pisemnego skierowania wydanego przez biskupa diecezjalnego. Nauczyciel posiada odpowiednie kwalifikacje, stopień awansu nauczyciela dyplomowanego    i realizuje program zatwierdzony przez właściwe władze Kościoła Katolickiego.

      Do czasu zebrania oświadczeń nauczyciel ten będzie w ramach swoich godzin wykonywał tylko czynności opiekuńczo wychowawcze

     • NUMERY TELEFONÓW DO PRZEDSZKOLA

     • Prosimy Rodziców, aby dzwoniąc do przedszkola wybierali numer podstawowy :

      71 798 68 02

      i dopiero po usłyszeniu komunikatu powitalnego wybierali numer wewnętrzny:

      grupa 1 - 201

      grupa 2- 202

      grupa 3 - 203

      grupa 4 - 204

      dyrektor - 101

      referentka - 113

      intendentka - 114

       

   • Kontakty

    • Przedszkole nr 59 we Wrocławiu "U KRASNALA POD NARCYZEM"
    • Sekretariat.p059@wroclawskaedukacja.pl
    • 71-798 68 02 - numer podstawowy Po usłyszeniu komunikatu powitalnego wybieramy numer wewnętrzny WEW. 101 - DYREKTOR WEW. 113 - REFERENTKA WEW. 114- INTENDENTKA grupa 1 - wew.201 grupa 2 - wew. 202 grupa 3 - wew. 203 grupa 4 - wew.204
    • ul. Narcyzowa 6 53-225 Wrocław
    • https://p59wroclaw.bip.gov.pl/
   • Logowanie