• ZASADY KORZYSTANIA Z ELEKTRONICZNEJ EWIDENCJI CZASU POBYTU DZIECKA W PRZEDSZKOLU

     • ZASADY KORZYSTANIA Z ELEKTRONICZNEJ EWIDENCJI CZASU POBYTU DZIECKA W PRZEDSZKOLU NR 59 „U KRASNALA POD NARCYZEM” WE WROCŁAWIU

      § 1

      KARTA DO ELEKTRONICZNEJ EWIDENCJI POBYTU

      DZIECKA W PRZEDSZKOLU

      1. Dla każdego dziecka przeznaczona jest karta oznaczona indywidualnym numerem. 
      1. Karta nie jest imienna posiada numer identyfikacyjny. 
      1. Karta jest własnością Przedszkola nr 59 we Wrocławiu. Nie należy umieszczać na niej żadnych napisów, znaków, rysunków, naklejek itp. 
      2. Rodzic zobowiązany jest do zwrotu karty na koniec edukacji w Przedszkolu.
      1. Rodzic/opiekun otrzymuje bezpłatnie jeden egzemplarz karty. Zobowiązuje się do rejestrowania za jej pomocą czasu pobytu dziecka w przedszkolu w momencie wejścia i wyjścia z budynku przedszkola. 
      2. Fakt utraty karty musi zostać niezwłocznie zgłoszony do dyrektora Przedszkola nr 59  we Wrocławiu oraz do wychowawców grup.
      3. W przypadku utraty lub zniszczenia karty będącej własnością Przedszkola nr 59  we Wrocławiu, rodzic/opiekun może zostać obciążony kwotą rekompensującą koszt zakupu nowej karty.

      § 2

      DODATKOWE KARTY DO ELEKTRONICZNEJ EWIDENCJI POBYTU

      DZIECKA W PRZEDSZKOLU

      1. Rodzic/opiekun prawny ma możliwość otrzymać jedną dodatkową kartę. 
      2. Karta jest własnością Przedszkola nr 59 we Wrocławiu. Nie należy umieszczać na niej żadnych napisów, znaków, rysunków, naklejek itp. 
      3. Rodzic zobowiązany jest do zwrotu karty na koniec edukacji w Przedszkolu.
      4. W przypadku zgubienia lub zniszczenia stosuje się zapis § 1 ust. 7
      5.  Rodzic/opiekun prawny ponosi pełną odpowiedzialność za użytkowanie kart. 

      § 3

      EWIDENCJA CZASU POBYTU DZIECKA W PRZEDSZKOLU

      1. Czytnik wejściowy i wyjściowy do ewidencji pobytu dziecka w przedszkolu umieszczony jest na ścianie korytarza  za  drzwiami wejściowymi po prawej stronie. 
      1. Przyłożenie karty do czytnika wejściowego powinno nastąpić niezwłocznie po wejściu rodzica/opiekuna do przedszkola. 
      1. Po odebraniu dziecka od wychowawcy, rodzic/opiekun zaznacza godzinę odbioru dziecka przez zbliżenie karty do czytnika wyjściowego, w momencie opuszczania placówki przedszkola. 
      1. Zbliżenie karty do czytnika powoduje zaznaczenie godziny wejścia lub wyjścia z przedszkola .  
      1. W przypadku braku karty rodzic/opiekun może zarejestrować wejście/wyjście dziecka przez użycie kodu, który jest przypisany do dziecka.
      2. Potwierdzenie odczytanie godziny zostanie oznaczone pojedynczym sygnałem dźwiękowym i zapaleniem kontrolki w kolorze zielonym. 
      1. W przypadku niezarejestrowania godziny przyprowadzenia lub odebrania dziecka, odpłatność naliczana będzie od godz. 6.45 do godz. 17. . 
      2. W przypadku zauważenia usterki czytnika, rodzic zobowiązany jest do natychmiastowego przekazania tej informacji intendentowi bądź nauczycielowi na grupie, który odnotuje godzinę przyjścia lub wyjścia dziecka w formie papierowej, a po usunięciu usterki dane te będą wprowadzone do systemu.
      3. W pierwszym dniu pobytu dziecka w Przedszkolu w nowym roku szkolnym nauczyciel rejestruje czas pobytu dziecka w Przedszkolu na liście papierowej i pracownik Przedszkola rejestruje ten czas w systemie.
      4. Użytkowanie karty elektronicznej następuje od następnego dnia roboczego.

      § 4

      SPOSÓB NALICZANIA ODPŁATNOŚCI ZA POBYT

      I WYŻYWIENIE DZIECKA W PRZEDSZKOLU

      1. Miesięczną wysokość opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu reguluje aktualna Uchwała Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie określania czasu bezpłatnych zajęć oraz ustalania wysokości opłat za świadczenia udzielane w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Wrocław w czasie przekraczającym czas bezpłatnych zajęć. 
      1. Płatności naliczane są z dołu na podstawie odczytów z elektronicznej rejestracji pobytu dziecka w przedszkolu. 

      § 5

      POSTANOWIENIA KOŃCOWE

       1. Wprowadza się okres przejściowy obowiązujący od dnia 03-09-2018r. do dnia 30-09-2018 r., w trakcie którego system elektronicznej ewidencji czasu pobytu dziecka w Przedszkolu stanowi narzędzie pomocnicze do naliczenia opłaty za pobyt.
       2. Podczas trwania okresu przejściowego Rodzice/opiekunowie zobowiązani są do jednoczesnego stosowania postanowień zawartych w niniejszych Zasadach oraz do rejestrowania czasu pobytu dziecka u nauczycieli w grupie  w formie papierowej.

       

       

       

     • PROGRAMY DOPUSZCZONE DO REALIZACJI W ROKU SZKOLNYM 2019/20

     • Nasze przedszkole . Program edukacji przedszkolnej wspomagający rozwój aktywności dzieci

      Autor/Autorzy: Wiesława Żaba-Żabińska, Małgorzata Kwaśniewska

      Wydawnictwo:MAC

      gr.1 i 2

      Plac zabaw

      Autor: Ewa Janus

      Wydawnictwo WSiP

      gr. 3 i 4

       

      Język angielski:

      Program nauczania języka angielskiego w przedszkolu

      Autorzy: magdalena Apel, Joanna Zarazińska, Ewa Piotrowska

      wydawnictwo: Macmillan

       

      Katecheza:

      Program nauczania "Kochamy dobrego Boga" nr AZ-0-01/10 Nr dopuszczenia 715/2011

      Podręcznik nr AZ-02-01/10-KR-1/11   „Bóg kocha  dzieci”

      Autor/ ks. Władysław Kubik SJ

     • KONCEPCJA FUNKCJONOWANIA PRZEDSZKOLA

     • Koncepcja funkcjonowania i rozwoju

      Przedszkola NR 59

      „ U krasnala pod narcyzem”

      we Wrocławiu

       

       

      Wychowanie przedszkolne w Polsce ma długoletnią i piękną tradycję. W ostatnich latach, wraz z wprowadzeniem reform w oświacie, można było obserwować zmiany w podejściu do wychowania przedszkolnego i do przedszkola pojmowanego jako instytucja. Jest to przede wszystkim placówka szeroko otwarta nie tylko dla dzieci, ale uwzględniająca także potrzeby i oczekiwania rodziców i środowiska lokalnego.

      Szybko zachodzące zmiany w otaczającym nas świecie narzucają nam pewien styl wychowania człowieka nowej ery, otwartego na otaczający go świat i innych ludzi tak, aby mógł czerpać z niego to wszystko, co dla niego najlepsze, ale też dawać i wzbogacać go. Uważam, że sens wychowania polega na tym, by to, co tkwi dobrego w człowieku świadomie wydobyć i wzmocnić, dostarczając mu potrzebnej wiedzy, przeżyć i doświadczeń. Należy też dać szansę poznania i wyrażania siebie, okazję twórczego działania i rozwijania możliwości.

      Koncepcję  pracy Przedszkola nr 59 zawarta jest w sześciu obszarach:

      Obszar I

      WIZJA PRZEDSZKOLA

      Przedszkole Nr 59, to przedszkole otwarte na potrzeby dzieci i rodziców, promujące działania prozdrowotne i  inspirujące aktywność twórczą dzieci poprzez prowadzenie atrakcyjnych metod pracy w dobrze wyposażonym przedszkolu.

      Przedszkole spełnia warunki do realizacji zamierzeń związanych z promocją zdrowego stylu życia, rozwijania zainteresowań dzieci, rodziców, nauczycieli oraz środowiska lokalnego. Dzieci mają stworzone warunki do zdobywania nie tylko wszechstronnej wiedzy, swoich zainteresowań, uzdolnień, upodobań, ale również do rozwijania sprawności fizycznej poprzez różne formy aktywności ruchowej i turystykę zorganizowaną. Realizowany w przedszkolu program dydaktyczno- wychowawczy wybrany przez nauczyciela powinien kształtować pożądane postawy opierające się na powszechnie uznawanych wartościach patriotyzmu, szacunku i wrażliwości na potrzeby innych oraz kultury osobistej.

      Nauczyciele w przedszkolu tworzą atmosferę sprzyjającą zdobywaniu wiadomości i umiejętności, przełamywaniu pewnych stereotypów i nawyków. Są opiekunami, doradcami, przewodnikami, inspiratorami i autorytetami moralnymi. Swoją postawą i przykładem służą innym. Dzieci w przedszkolu czują się bezpiecznie i zdają sobie sprawę, że są szanowane przez wszystkich pracowników.

       

       

      Obszar II

       

      MISJA PRZEDSZKOLA

      W przedszkolu dziecko:

      • znajduje możliwość indywidualnego rozwoju;
      • zdobywa wiedzę i umiejętności dzięki aktywnym metodom pracy;
      • czuje się bezpieczne w życzliwej atmosferze i w odpowiednio zaaranżowanym otoczeniu;
      • rozwija aktywność ruchową i postawy prozdrowotne;
      • doskonali swoją sprawność ruchową poprzez uprawianie różnych dyscyplin sportowych i turystykę pieszą.

       

      Założenia zreformowanego systemu edukacji akcentują konieczność kształcenia aktywnej postawy u wychowanków. Sprzyja temu zintegrowany system edukacji przedszkolnej. Integracja słowa, muzyki plastyki i ruchu stwarza możliwości wykorzystywania różnych form dziecięcej aktywności w jego rozwoju intelektualnym, poznawczym, ruchowym, emocjonalnym i społecznym. Realizacji tych założeń służy dobór właściwych metod nauczania, w tym strategii organizowania zajęć metodami aktywizacji. Mają one poprzez swoją atrakcyjność motywować dzieci do intensywnego działania, dążenia do wiedzy i nabywania umiejętności. To nauczyciel poprzez stosowanie metod aktywnych powinien tak pracować z dziećmi, aby stwarzać im możliwości wszechstronnego rozwoju. Stymulować dziecko poprzez stawianie zadań dostosowanych do ich możliwości i zachęcać do przekraczania siebie. Stwarzać odpowiednie warunki emocjonalne i materialne, w których ujawni się wszechstronna aktywność dziecka.

       Nowocześnie pojmowana edukacja kładzie nacisk na kształtowanie osobowości dziecka, w tym: rozbudzania jego ciekawości świata, rozwijania indywidualnych predyspozycji i zdolności poznawczych, a także umiejętności uczestniczenia w życiu społecznym. Podkreśla również znaczenie kultury fizycznej i wychowania „do zdrowia”, jako bazy, na której dopiero można budować osobowość małego człowieka.

      Wrocław jest miastem, w którym infrastruktura służąca uprawianiu różnych dyscyplin sportowych jest bogata i ciągle się rozwija.  Błędem i ogromną stratą dla dzieci byłoby nie wykorzystywać tak sprzyjających warunków do kształtowania postaw prozdrowotnych i do aktywnego spędzania wolnego czasu. Dlatego chcemy , aby realizowane były, między innymi poniższe cele i preferowany określony system wartości:

      • rozwijanie postaw prozdrowotnych poprzez uprzystępnianie dzieciom wiedzy na temat zdrowego stylu życia i aranżowanie sytuacji, w których mogłyby doświadczać korzyści z tego płynących;
      • tworzenie warunków sprzyjających rozwijaniu u dzieci różnych sprawności ruchowych ( np. odpowiednia baza ze sprzętem sportowym, dodatkowe zajęcia ruchowe);
      • prowadzenie szeroko pojmowanej profilaktyki zdrowotnej przez organizowanie badań wzroku, słuchu i wad postawy;
      • edukacja ekologiczna poprzez udział w wyjazdach ekologicznych oraz na Zielone Przedszkole;
      • aktywizowanie rodziców do udziału w zabawach i grach sportowych podczas różnego rodzaju imprez plenerowych z całymi rodzinami i społecznością przedszkolną;
      • wykorzystywanie ogrodu przedszkolnego, jako bazy do bezpośrednich kontaktów dzieci ze środowiskiem przyrodniczym oraz prowadzenie działań na rzecz kształtowania nawyku dbania o sprawność fizyczną i zdrowie.

       

      SYSTEM WARTOŚCI PREFEROWANYCH PRZEZ PLACÓWKĘ:

       

      RODZINA = radość, miłość, wrażliwość, bliskość

      HUMANIZM = poznawanie innych, godność własna i innych ludzi

      TOLERANCJA = wrażliwość, inność, otwartość

      MĄDROŚĆ = wiedza, umiejętności

      PATRIOTYZM = mała ojczyzna, tradycja, szacunek

      UCZCIWOŚĆ = prawda, szczerość, uczciwość,

      SAMODZIELNOŚĆ = wytrwałość

      BEZPIECZEŃSTWO= zdrowie, higiena, sport

      KREATYWNOŚĆ = indywidualność, aktywność

       

      Proponowane działania:

      - cykliczne zajęcia sportowe prowadzone przez specjalistów na terenie przedszkola, na basenie,

      - imprezy plenerowe z udziałem całych rodzin o charakterze sportowym i/ rekreacyjnym,

      - udział w wyjazdach ekologicznych,

      - wyjazdy dzieci na „Zielone przedszkole”- poznawanie dalszego środowiska,

      - systematyczne monitorowanie wzroku i słuchu dzieci oraz wczesne wykrywanie wad postawy.

      Nasi absolwenci:

      Pragniemy, aby nasi wychowankowie czuli się bezpiecznie w życzliwej atmosferze, byli pewni siebie, otwarci, wiążący własne poczucie wartości z innymi, potrafili  odróżnić dobro od zła.

       

      Obszar III

       

      WYCHOWANIE – OPIEKA – KSZTAŁCENIE

       

      1. Programy wychowawczo – dydaktyczne:

       

      • nauczyciele, w oparciu o zatwierdzone programy mają możliwość tworzenia własnych -dostosowanych do potrzeb, warunków oraz możliwości dziecka i placówki – programów, biorąc pod uwagę akceptację rodziców;
      • programy konstruowane w wyniku pracy zespołowej i zawierają się w wizji przedszkola;
      • w realizacji programów dominują metody aktywizujące;
      • nauczyciele systematycznie doskonalą, rozwijają swoje umiejętności i wiedzę w zgodzie z nowoczesnymi trendami w pedagogice.

       

      1. Indywidualizacja procesu wychowania:

       

      • nauczyciele dobrze znają dziecko i jego środowisko rodzinne, orientują się w ich potrzebach, możliwościach i oczekiwaniach;
      • nauczyciele wykazują zaangażowanie i dbałość o każdego wychowanka, obserwują i dokumentują postępy w rozwoju dziecka, celem lepszego stymulowania jego rozwoju.

       

      1. Tworzenie warunków rozwoju i edukacji:

       

      • wyposażenie przedszkola zapewnia dzieciom warunki do wszechstronnego rozwoju, jest bezpieczne, atrakcyjne dla dzieci stymuluje do działania;
      • nauczyciele rozbudzają u dzieci potrzebę zdobywania coraz to nowych umiejętności, a także obcowania z bliższym i dalszym środowiskiem we współpracy z rodzicami;
      • nauczyciele umiejętnie dostosowują warunki do potrzeb procesu wychowania i kształcenia.

       

       

       

      1. Bezpieczeństwo – Zdrowie – Profilaktyka:

       

      • wnętrze i otoczenie przedszkola zapewnia dzieciom bezpieczne warunki do zabawy i nauki;
      • stosowane w przedszkolu sprzęty, pomoce i środki są zdrowe i bezpieczne dla dzieci;
      • przedszkole realizuje programy promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej a zajęcia sportowe prowadzone są przez specjalistów.

       

      1. Klimat przedszkola:

       

      • wszystkie grupy przedszkolne są w pełni zintegrowane, aktywne i życzliwie do siebie nastawione;
      • przedszkole wyróżnia się własnym, indywidualnym klimatem wewnętrznym, którego współtwórcami są dzieci;
      • między nauczycielami, rodzicami, dziećmi i pracownikami istnieje klimat zaufania wynikający z bezpośrednich i osobistych kontaktów, pozytywna identyfikacja z własnym przedszkolem.

       

      Podejmowane działania:

      - zachęcanie nauczycieli do pisania i wdrażania programów własnych dostosowanych do możliwości dzieci i placówki;

      - motywowanie nauczycieli do podnoszenia kwalifikacji poprzez udział w kursach, warsztatach i radach szkoleniowych z udziałem specjalistów;

      - systematyczne wzbogacanie wyposażenia przedszkola w nowe i ciekawe pomoce, sprzęty;

      - wyposażenie ogrodu w atrakcyjne i bezpieczne urządzenia terenowe;

      -  podjęcie działań mających na celu wprowadzenie programu szeroko pojmowanej promocji zdrowia.

       

      Obszar IV

      WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI

      W reformie edukacyjnej przewidziano szeroko rozwiniętą współpracę przedszkola z rodziną. Można ten fakt wykorzystać do stworzenia placówki wysokiej jakości. Placówki, w której rodzice będą wspomagać nauczycieli, a nauczyciele będą wspierać rodziców w ich oddziaływaniach wychowawczych.

      Rodzice chcą jak najlepszych warunków dla swoich dzieci i mają wiele oczekiwań. Niektóre z nich mogą się wydawać nierealne, inne irytujące. Nie należy jednak tego ignorować, lecz podjąć dialog. Tylko w taki sposób można stale podnosić, jakość oferty edukacyjnej przedszkola i zyskać sobie sprzymierzeńców w tych działaniach.

      Współpraca z rodzicami będzie jednym z priorytetów mojej pracy, jako dyrektora przedszkola. W tej sprawie będę starała się, aby rodzice byli pełnoprawnymi uczestnikami edukacji i:

      • angażowali się w sprawy przedszkola i mieli prawo do przedyskutowania, ważnych dla rozwoju dzieci, kwestii;
      • aktywnie uczestniczyli w życiu społeczności przedszkolnej;
      • byli świadomi praw i obowiązków w procesie edukacji swojego dziecka;
      • mieli możliwość uczestniczenia w różnych formach spotkań z innymi rodzicami;
      • byli zadowoleni z działalności przedszkola.

       

      Podejmowane działania:

      - podejmowanie ważnych decyzji dotyczących edukacji dzieci oraz planowanie określonych działań, w porozumieniu z rodzicami ( Radą Rodziców);

      - kontynuowanie teatrzyków „Rodzice- dzieciom”;

      - wprowadzenie wspólnych imprez popołudniowych w przedszkolu np. Rodzinne kolędowanie, Patriotyczne śpiewanie;

      - uczestnictwo rodziców w uroczystościach przedszkolnych nie tylko na prawach gościa, ale i w roli gospodarza oraz w zajęciach otwartych;

      - organizowanie imprez i wyjazdów integracyjnych, aktywny udział rodziców w przygotowaniach i ich przebiegu.

       

      Obszar V

       

      ORGANIZACJA PRACY. KIEROWANIE. ZARZĄDZANIE.

       

      1. Organizacja pracy:

       

      • Rada Pedagogiczna pracuje wspólnie nad rozwojem organizacyjnym przedszkola, stale ulepsza koncepcję prowadzonych zajęć i sposób administrowania w procesie rozwoju przedszkola;
      • przedszkole umiejętnie organizuje proces edukacji dzieci oraz pracę placówki.

       

      1. Kierowanie i zarządzanie:

       

      • przedszkole jest nowocześnie administrowane;
      • Rada Pedagogiczna wspólnie uczy się w oparciu o WDN oraz współpracuje w organizacji procesu wychowania i kształcenia poprzez działania zespołowe;
      • przedszkole rozwiązuje swoje problemy drogą pracy zespołowej;
      • dyrektor dba o pozytywne relacje między dyrektorem, nauczycielami i pracownikami obsługi;
      • dyrektor posiada kompetencje kierownicze, szanuje i docenia pracę innych, jest dobrym organizatorem, posiada umiejętności rozwiązywania konfliktów, wyróżnia się otwartością, postawą twórczą i zaangażowaniem w życie przedszkola;
      • dyrektor zatrudnia w przedszkolu wykwalifikowanych pracowników;
      • przedszkole cieszy się wsparciem ze strony nadzoru pedagogicznego;
      • organ prowadzący przedszkole finansuje jego działalność w stopniu optymalnym, biorąc pod uwagę środki budżetowe, którymi dysponuje.

       

      1. Doskonalenie zawodowe nauczycieli:

       

      • określenie potrzeb w zakresie doskonalenia kadry nauczycielskiej;
      • opracowanie planu rozwoju zawodowego kadry nauczycielskiej;
      • wdrożenie WDN w przedszkolu;
      • przydzielenie opiekunów dla młodych nauczycieli;
      • zachęcanie do publikowania osiągnięć w czasopismach oświatowych lub w Internecie;
      • zachęcanie do zdobywania kolejnych stopni awansu zawodowego;
      • udostępnianie przepisów oświatowych w przedszkolu;
      • zapewnienie twórczej atmosfery, integrowanie zespołu;
      • gromadzenie informacji o pracy nauczycieli w celu oceny ich pracy.

       

       

      Obszar VI

      WSPÓŁDZIAŁANIE PRZEDSZKOLA ZE ŚRODOWISKIEM

       

      • przedszkole aktywnie uczestniczy w życiu osiedla i miasta, biorąc udział w działaniach i imprezach organizowanych na terenie Wrocławia;
      • przedszkole respektuje potrzeby edukacyjne środowiska;
      • przedszkole wraz z rodzicami stale poszukuje nowych źródeł dofinansowania działalności;
      • przedszkole dba o promocję swojej działalności poprzez swoją aktywność w mieście, kontakty z mediami,  redagowanie własnej strony internetowej;
      • współpraca z organem prowadzącym – realizacja zaleceń i wniosków przewidzianych prawem.

       

      Planowane działania:

      - współpraca z Wydziałem Zdrowia UM Wrocławia (programy profilaktyczne, spotkania z pielęgniarką, lekarzami prowadzącymi badania profilaktyczne lub przesiewowe);

      - współpraca z Policją, Strażą Miejską, Strażą Pożarną, organizowanie cyklicznych spotkań na temat bezpieczeństwa;

      - spotkania z leśnikiem weterynarzem itp., uczestnictwo dzieci w akcjach i konkursach organizowanych przez LOP, udział w warsztatach ekologicznych.

   • Kontakty

    • Przedszkole nr 59 we Wrocławiu "U KRASNALA POD NARCYZEM"
    • Sekretariat.p059@wroclawskaedukacja.pl
    • 71-798 68 02 - numer podstawowy Po usłyszeniu komunikatu powitalnego wybieramy numer wewnętrzny WEW. 101 - DYREKTOR WEW. 113 - REFERENTKA WEW. 114- INTENDENTKA grupa 1 - wew.201 grupa 2 - wew. 202 grupa 3 - wew. 203 grupa 4 - wew.204
    • ul. Narcyzowa 6 53-225 Wrocław
    • https://p59wroclaw.bip.gov.pl/
   • Logowanie