• Przedszkole nr 59 "U KRASNALA POD NARCYZEM":
    zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej  Przedszkola nr 59 "U KRASNALA POD NARCYZEM" przedszkole59wroc.edupage.org .

    Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej :

    - niektóre pliki do pobrania nie są dostępne cyfrowo,

    - część dokumentów PDF posiada błędy w warstwie tekstowej (po skanowaniu/OCR), dokumenty PDF nie są poprawnie odczytywane przez programy dla osób niewidzących ( np. nieprawidłowo przygotowane tabele, obrazki, wykresy, brak sekcji nawigacyjnych, tytułu, itp), brak audio deskrypcji dla materiałów multimedialnych

    - nie wszystkie elementy nietekstowe (zdjęcia, grafiki, filmy) mają dodany tekst alternatywny lub opisy treści,

    - brak audio deskrypcji dla materiałów multimedialnych,

    - strona internetowa nie posiada mapy strony.

    Wyłączenia:

    zdjęcia, grafiki oraz pliki PDF  zostały opublikowane przeed wejściem w żyzie ustawy o dostepności cyfrowej, poprawianie dostępności strony niosłoby za sobą nadmierne obciążenie dla podmiotu publicznego,

    - mapy są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności.


    Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

    - można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki,

    - wersję kontrastową,

    - możliwość zmiany rozmiaru treści.

    Data sporządzenia deklaracji dostępności:  2020-12-04

    Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia 15.03.2021 r.


    W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt . Osobą kontaktową jest Renata Nowak rnowak0405@wroclawskaedukacja.pl.

    Kontaktować się można dzwoniąc na numer telefonu: 71 798 68 02 wew.101

    Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

    Każdy ma prawo:

    - zgłosić uwagi dotyczące dostępności strony cyfrowej lub jej elementu,

    - zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,

    - wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

    Żądanie musi zawierać:

    - dane kontaktowe osoby zgłaszającej,

    - wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,

    - wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy odostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

    Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli  w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia. jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaoferować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lib alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.


    Dostępność architektoniczna:

    Aby dostać się do budynku należy pokonać 3 stopnie, drzwi otwierane są ręcznie, z tyłu budynku znajdują się 2 wejścia balkonowe do sal. Przed każdym z nich znajdują się schody. Z boków budynku znajdują się wejścia do pionu kuchennego z jednej strony i do piwnicy z drugiej strony. Z obu stron drzwi prowadzą do schodów.

    Budynek jest dwukondygnacyjny, aby dostać się na poziom powyżej należy pokonać schody.

    Brak wydzielonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

    Brak dostępnych toalet dla osób z niepełnosprawnościami

    Do budynku nie ma zakazu wstępu z psem asystującym - zgodę wyraża dyrektor przedszkola.

    Brak możliwości skorzystania z usług tłumacza języka migowego na miejscu


    Inne informacje i oświadczenia

    Administrator dokłada wszelkich starań, aby dane zamieszczane na stronie były zrozumiałe oraz formatowane w sposób zgodny z zasadami dostępności.
  • Kontakty

   • Przedszkole nr 59 we Wrocławiu "U KRASNALA POD NARCYZEM"
   • Sekretariat.p059@wroclawskaedukacja.pl
   • 71-798 68 02 - numer podstawowy Po usłyszeniu komunikatu powitalnego wybieramy numer wewnętrzny WEW. 101 - DYREKTOR WEW. 113 - REFERENTKA WEW. 114- INTENDENTKA grupa 1 - wew.201 grupa 2 - wew. 202 grupa 3 - wew. 203 grupa 4 - wew.204
   • ul. Narcyzowa 6 53-225 Wrocław Poland
   • https://p59wroclaw.bip.gov.pl/
  • Logowanie