Przedszkole nr 59 we Wrocławiu "U KRASNALA POD NARCYZEM"

 

Nawigacja

WITAMY W PRZEDSZKOLU NR 59

Miło jest nam państwa gościć na naszej stronie

 

Rekrutacja 2015/16

Podstawa prawna

Rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych na rok szkolny 2015/2016 odbywa się na podstawie:

 • Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)
 • Uchwały nr VI/46/15 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 15 stycznia 2015r. w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez miasto Wrocław  (Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego Wrocław z dnia 21 stycznia 2015r. poz. 225)

 

Zasady Naboru

UWAGA: dzieci mające miejsce zamieszkania poza Wrocławiem będą przyjmowane od września 2015 roku na wolne miejsca tylko w przypadku zaspokojenia potrzeb mieszkańców Wrocławia

I. Wypełnienie wniosku - w dniach 24.03.-2.04.

 • wpisać lub zweryfikować dane osobowe dziecka i rodziców/prawnych opiekunów
 • wybrać z listy maksymalnie 3 placówki
 • utworzyć listę preferencji – ustalić kolejność placówek, zaczynając od tej, której wybór jest najważniejszy, placówka ta będzie nazywana placówką I–go wyboru
 • zaznaczyć kryteria, które dziecko spełnia
 • wydrukować wniosek i złozyć w przedszkolu I wyboru w dniach 24.03.-2.04. w  godz.8-16

II. Wybór przedszkoli dla dzieci 3 letnich (ur. w 2012 r.) i 4 letnich (ur.  w 2011 r.)  

 • do rekrutacji przystępują dzieci mające miejsce zamieszkania1 na terenie Wrocławia
 • rodzic/prawny opiekun dziecka, które aktualnie korzysta z usług publicznego przedszkola i złoży
  w odpowiednim terminie potwierdzenie woli kontynuacji, nie może brać udziału w rekrutacji
 • rodzic/prawny opiekun dokonuje wyboru zgodnie ze swoimi preferencjami, zaczynając od przedszkola, którego wybór jest najważniejszy (placówka I-go wyboru)
 • kwalifikowanie odbywa się do jednego z przedszkoli wskazanych we  wniosku, na podstawie uzyskanej liczby punktów rekrutacyjnych
 • liczba punktów rekrutacyjnych uzyskana w danym przedszkolu jest sumą wartości punktowych kryteriów zaznaczonych we wniosku
 • punkty za spełnianie kryteriów zostaną naliczone, gdy:
  - zaznaczono w elektronicznym wniosku kryteria, które dziecko spełnia
  - dostarczono do przedszkola I–go wyboru wydrukowany i podpisany przez rodzica/prawnego opiekuna wniosek wraz z odpowiednimi dokumentami
  - sprawdzono i zatwierdzono treść wniosku w placówce I-go wyboru
 • w przypadku uzyskania przez kliku kandydatów równorzędnej sumy punktów rekrutacyjnych do danego przedszkola  komisja rekrutacyjna wybierze kandydata, którego miejsce zamieszkania jest najbliżej tego przedszkola

UWAGA: w przypadku braku wymaganych dokumentów potwierdzających spełnianie danych kryteriów komisja rekrutacyjna, rozpatrująca wnioski nie uwzględnia kryterium, które nie zostało potwierdzone

III. Składanie rezygnacji z miejsca w przedszkolu lub oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej

 • po ogłoszeniu listy kandydatów zakwalifikowanych do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, zgodnie z terminem wskazanym w  harmonogramie rekrutacji,  rodzic ma możliwość złożenia pisemnej rezygnacji z miejsca w placówce do której zostało zakwalifikowane dziecko

Uwaga: procedura odwoławcza w przypadku odmowy przyjęcia kandydata do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej zgodnie z zapisem art. 20zc ust. 6-9 ustawy z dnia 7 wrześni 1991r. o systemie oświaty

KRYTERIA

L.p. Kryteria ustawowe Wartość
punktowa 
Dziecko zamieszkujące na terenie gminy
1. Wielodzietność rodziny kandydata 200
2. Niepełnosprawność kandydata 200
3. Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata 200
4. Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata 200
5. Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata 200
6. Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie 200
7. Objęcie kandydata pieczą zastępczą 200

L.p.

Kryteria dodatkowe

Wartość
punktowa

1

Dziecko 4-letnie, które ma prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego                                                                                                    (zgodnie z zapisem art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13.06.201r. o zmianie ustawy o systemie oświaty  oraz niektórych innych ustaw)

 

 

     100

2

Dziecko, którego oboje rodzice/prawni opiekunowie pracują lub studiują w trybie dziennym lub prowadzą gospodarstwo rolne lub pozarolniczą działalność gospodarczą.                                                                                                          

50

3

Dziecko, którego rodzic/prawny opiekun pracuje lub studiuje w trybie dziennym lub prowadzi gospodarstwo rolne lub pozarolniczą działalność gospodarczą.

40

4

Dziecko, którego oboje rodzice/prawni opiekunowie lub jeden rodzic/prawny opiekun złożyli/złożył roczne zeznanie podatkowe PIT, za rok poprzedzający rok w którym odbywa się rekrutacja, w urzędzie skarbowym we Wrocławiu w tym za pośrednictwem płatnika (nie dotyczy osób rozliczających się w Pierwszym Urzędzie Skarbowym we Wrocławiu).

30

5

Zgłoszenie jednocześnie do tej samej placówki dwoje lub więcej dzieci lub zgłoszenie dziecka posiadającego rodzeństwo korzystające z usług danego przedszkola lub szkoły podstawowej.

10

6

Przedszkole lub oddział przedszkolny w szkole podstawowej położony najdogodniej dla rodziców/rodzica - opiekuna prawnego.                                                                                                                    Z wybranych placówek można wskazać tylko jedną placówkę najdogodniej położoną.

5

 

UWAGA: Oświadczenia potwierdzające spełnianie kryteriów składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści:
„Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia” (art. 20t ust. 6 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty)
Druk oświadczeń dostępny na stronie elektronicznej rekrutacji do przedszkoli i szkół

Na potrzeby rekrutacji przyjmuje się, że zamieszkanie1 to:

a) zamieszkanie potwierdzone zameldowaniem stałym
b) zamieszkanie potwierdzone zameldowaniem czasowym na dzień 01.09.2015 r.
c) zamieszkanie potwierdzone innym dokumentem

2. Wielodzietność rodziny kandydata2 – oznacza to rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci
3. Samotne wychowanie kandydata w rodzinie3 – oznacza to wychowanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem

Dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów:

 • oświadczenie (art. 20t ust. 2 pkt 1a i 2 ustawy o systemie oświaty) – w przypadku kryteriów: wielodzietność, praca/studia rodziców/prawnych opiekunów, złożenie rocznego zeznania podatkowego PIT
 • prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie
  z jego rodzicem (art. 20t ust. 2 pkt 1c ustawy o systemie oświaty) w przypadku kryterium samotność rodzica3
 • orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność4, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U.
  z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z póź. zm) (art. 20t ust. 2 pkt 1b ustawy o systemie oświaty)
 • dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą5 zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 135 z późn. zm.) (art. 20t ust. 2 pkt 1d ustawy o systemie oświaty)

UWAGA: Oświadczenia potwierdzające spełnianie kryteriów składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści:
„Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia” (art. 20t ust. 6 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty)
Druk oświadczeń dostępny na stronie elektronicznej rekrutacji do przedszkoli i szkół

 

 

    

OD 1 MARCA ZMIANIE ULEGA NUMER TELEFONU DO PRZEDSZKOLA

71-79 86 802

WEW. 101 - DYREKTOR

WEW.113 - REFERENTKA

WEW.114- INTENDENTKA

 

grupa 1 - 537 390 215

grupa 2 - 534 119 361

Na razie nie ma możliwości połączeń telefonicznych z pozostałymi grupami, informacje dot. nieobecności dzieci proszę zostawiać pod podanymi powyżej numerami wewnętrznymi.

***

 

Najbliższe imprezy i spotkania

 

 • 26.02. – wyjście  dzieci z gr.4  do Szkoły Podstawowej nr 109
 • 10.03. - wyjście dzieci z gr.4 na koncert do Szkoły Muzycznej
 • 20.03. (piątek) - godz. 9 – Koncert Dziadka Bacha
 • 20.03. (piątek) – godz.9 - wyjazd gr.4 na Przegląd teatralny
 • 23.03. - (poniedziałek) godz. 9 Teatr Kropa „O prosiaczku brudasku”
 • 23.03. (poniedziałek) - godz.10 - Powitanie wiosny
 • 25.03. (czwartek) – zajęcia sportowe w ramach akcji „Stop zwolnieniom z WF” organizowane przez  posła – p.Macieja Zielińskiego
 • 23.04. (czwartek) godz.9 – teatr Horyzont „Leniwy Kiciuś”
 • 24.04. (piątek) – godz.9  Koncert Dziadka Bacha
 • 29.04. (środa) – Teatr Psikus „Śmiechowisko”

 

smileyRODZICE - DZIECIOMsmiley

27 marca 2015r.z okazji Międzynarodowego Dnia Teatru odbyło się przedstawienie dla dzieci pt."A ja coś mam" wg scenariusza Zofii Wójcik w wykonaniu Rodziców dzieci z Przedszkola 59 "U KRASNALA POD NARCYZEM"

W przedstawieniu wystąpili:

MIŚ: Monika Galuba

WILK: Krzysztof Grzymała

SOWA: Agnieszka Bojko-Jarnicka

PTASZEK: Adrianna Wietrzyk

JEŻ: Marta Szumielewicz

ZAJĄC: Marzena Palica

WIEWIÓRKA: Małgorzata Witkowska

ZUZIA: Ala Herbut

JULKA: Wioletta Hładuń

EWKA: Jadwiga Świlak

SCENOGRAFIA: Agnieszka i Piotr Stoccy

KOSTIUMY: pomysły Aktorów

AKOMPANIAMENT: Izabela Cioroch

KOORDYNATORZY: Mariola Piątkowska, Anna Gawlicka

WSZYSTKIM SERDECZNIE DZIĘKUJEMY smiley

***

ZWRACAMY  SIĘ  Z  PROŚBĄ

O  PRZESTRZEGANIE  ZASAD  ZWIĄZANYCH  

Z  BEZPIECZEŃSTWEM  DZIECI

ORAZ   ZACHOWANIEM PORZĄDKU       W  PRZEDSZKOLU:
 

Budynek przedszkola i ogród przedszkolny prosimy traktować  jako drugi dom dzieci- one spędzają  tu większą część dnia, w związku z tym wszyscy musimy  o nie dbać.

- Jeśli nie jest to niezbędne prosimy nie wprowadzać do szatni wózków, na czas rozbierania i ubierania dziecka można zostawić je w wiatrołapie,


- Jeśli chcą Państwo wejść do pomieszczenia innego niż szatnia proszę założyć obuwie zmienne lub skorzystać z ochraniaczy na obuwie,


- Jeśli odbierają Państwo dzieci z ogrodu i chcą tam chwilę pozostać  z dzieckiem , proszę pamiętać ,że  jest to uwarunkowane podporządkowaniu się  Regulaminowi  korzystania z placu zabaw czyli w czasie gdy z podwórka korzystają grupy przedszkolne można przebywać tylko z drugiej strony budynku,


- Proszę pilnować aby dziecko nie wybiegało samo z przedszkola,

- Wjazd samochodem na teren przedszkola dozwolony jest tylko za zgodą zarządcy terenu dla samochodów służb miejskich, dostawczych oraz służbowych,

- Dzieci przebywające w ogrodzie korzystają z toalety zewnętrznej, klucz do toalety znajduje się w 3 grupie.
 

 

 

ZWOLNIENIA  Z  OPŁATY  STAŁEJ

 

Na podstawie art.8 ust.2 Ustawy z dnia  13 czerwca 2013r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw rodzic zamierzający w latach szkolnych 2013/14 lub 2014/15 ubiegać się o całkowite zwolnienie z opłaty stałej za przedszkole czyni to zgodnie  z § 2 Uchwały nr XXIII/535/12 Rady Miejskiej Wrocławia  z dnia   15 marca 2012r. , tzn.

„zwalnia się z opłaty stałej za przedszkole rodziców posiadających co najmniej troje dzieci, pozostających na ich utrzymaniu i we wspólnym gospodarstwie domowym. W przypadku dzieci pełnoletnich uwzględnia się tylko dzieci pobierające naukę, jednak nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia.”

 

Rodzice, którzy chcą skorzystać ze zwolnienia wypełniają  wniosek, dostarczają wymagane we wniosku dokumenty (kopie aktów urodzenia dzieci, bądź kopie legitymacji szkolnych/ studenckich) i składają je do dnia 10 września 2014r. Decyzja dyrektora zostanie wydana do 12 września 2014r.

 

Wzór wniosku wywieszony pod ogłoszeniem w przedszkolu.

 

 

ODPŁATNOŚĆ ZA PRZEDSZKOLE

 

Do dnia 9 września dostaniecie Państwo paski z aktualną kwotą do zapłaty za przedszkole. Wpłaty dokonać należy do dnia 15 września na konto:

Nr konta 22 1020 5226 0000 6902 0417 0338

W tytule wpłaty należy podać dane dziecka i numer przedszkola i miesiąc, za który dokonywana jest wpłata (opłata za przedszkole nr 59  za wrzesień 2014r. za dziecko…………..).

 

OPŁATA ZA  MIEJSCE:

21 dni x deklarowana ilość płatnych godzin

 

OPŁATA ZA ŻYWIENIE:

21 dni x wybrana opcja

 1. 3 posiłki 100 % - całodzienna stawka żywieniowa, - 6,80 zł.
 2. 1 posiłek 30 % - deser + zupa ,2,04 zl
 3. 2 posiłki 62% - śniadanie, deser+zupa - 4,22 zl.
 4. 2 posiłki 68% - deser+zupa, drugie danie-4,62 zł.

 

Jeśli dziecko jest nieobecne w przedszkolu, opłatę w następnym miesiącu obniża się proporcjonalnie za kazdy nieobecny dzień.

 

BARDZO    WAŻNE !!!

 

Od dnia 24.10.2012r. zmianie uległy numery rachunków bankowych przedszkola. Obecnie obsługuje nas PKO BP SA

Nr konta, na które od listopada można wpłacać opłatę za przedszkole:

22 1020 5226 0000 6902 0417 0338

 

 

 

-------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Informujemy Rodziców, że zdjęcia z imprez umieszczane są w zakładkach:

- album fotograficzny

-oddziały

- nauczyciele

Jeśli ktoś z Rodziców ma jakieś ciekawe zdjęcia , które można by umieścić na stronie, prosimy o przesłanie ich na adres mailowy przedszkola -  przedszkole59@gmail.com

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Informujemy Rodziców, że istnieje możliwość przekazania 1% podatku na rzecz naszego przedszkola (poprzez Stowarzyszenie Rodziców „Przyjazna Szkoła” ), którego jesteśmy Partnerem.

W tym celu należy wypełnić PIT wg wzoru  – z danymi adresowymi i numerem INP (identyfikacyjny numer partnera) przedszkola.

PIT 37

poz.124: nr KRS 0000031762

poz.126: 600000059168 Przedszkole nr 59

"U KRASNALA POD NARCYZEM"

Prosimy o rozpowszechnienie tej informacji wśród osób, które zechciałyby wspomóc Przedszkole w zbieraniu funduszy na nowy plac zabaw.

Szczegółowe informacje o Stowarzyszeniu znajdują się na stronie http://www.ps.org.pl/


 

photo

Sobota 18.04.2015