Przedszkole nr 59 we Wrocławiu "U KRASNALA POD NARCYZEM"

 

Nawigacja

WITAMY W PRZEDSZKOLU NR 59

Miło jest nam państwa gościć na naszej stronie

smileyRodzice - Dzieciomsmiley

W przedstawieniu pt. „Królewna Śnieżka i siedmiu Krasnoludków” wystąpili:

Narrator: Piotr Czyszkowski

Śnieżka: Karolina Świder

Królowa: Magdalena Zielińska

Książe: Dominik Szczerba

Myśliwy: Mariusz Szumielewicz

Zwierciadło: Anna Gawlicka

Krasnale:

Fajtłapek: Agnieszka Bieniek

Zaspałek: Alicja Herbut

Wstydek: Wioletta Hładuń

Mądrala: Barbara Kominek – Wyrwał

Smutuś: Marta Szumielewicz

Apsik: Jadwiga Świlak

Gderek: Andrzej Wyrwał

Kostiumy: pomysły aktorów

Koordynatorzy:  Anna Gawlicka, Mariola Piątkowska

Dziękujemy naszym Aktorom za wszystkie radości i wzruszenia, których mieliśmy okazję doświadczać dzięki Wam smiley

***

Rekrutacja elektroniczna do szkół i przedszkoli


Pytania w sprawie rekrutacji można kierować bezpośrednio do:
  1. przedszkoli w godzinach pracy przedszkoli
  2. szkół i przedszkoli w godzinach pracy szkół
  3. 71 777 77 77 - Teleinformatyczne Centrum Obsługi Mieszkańca w godzinach 8.00-18.00

Rekrutacja do przedszkoli /oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

Rekrutacja elektroniczna do przedszkoli rozpocznie się w środę 16 kwietnia. Kolejność zgłoszeń nie ma znaczenia.

Do 29 kwietnia rodzice dziecka muszą na stronie www.edu.wroclaw.pl wygenerować elektronicznie wniosek, wybrać maksymalnie 3 przedszkola/oddziały przedszkolne w szkole podstawowej, wydrukować wniosek i złożyć go placówce pierwszego wyboru. Wyniki będą podane 21 maja. Po tym terminie rozpocznie się rekrutacja uzupełniająca. UWAGA! Niezłożenie przez rodzica/prawnego opiekuna w wyznaczonym terminie oświadczenia woli korzystania z usług przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca.

 

rekrutacja elektroniczna do przedszkoli

Terminy

Zadania

do 30.05.2014 r.

Złożyć wniosek w kancelarii Wydziału Przedszkoli, Szkół Podstawowych i Specjalnych (ul. G. Zapolskiej 4 pok. 439) - dotyczy wyłącznie kandydatów do oddziałów integracyjnych

16-29.04.2014 r. (29.04.2014 r. do godz.14.00)

Wygenerować elektronicznie wniosek, wybrać maksymalnie 3 przedszkola/oddziały przedszkolne w szkole podstawowej, wydrukować wniosek

16-29.04.2014 r.
w godz. 8.00-16.00 Przedszkola
w godz. 8.00-15.00 Szkoły Podstawowe

Złożyć w przedszkolu/ szkole podstawowej I-go wyboru wydrukowany wniosek

14.05.2014 r.

Sprawdzić wyniki kwalifikacji w przedszkolu/ szkole podstawowej I-go wyboru lub na stronie rekrutacji (Lista dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych)

14–16.05.2014 r.
w godz. 8.00–16.00 Przedszkola
w godz. 8.00–15.00 Szkoły Podstawowe

Złożyć w przedszkolu/ szkole podstawowej oświadczenie woli korzystania z usług przedszkola/ oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej 

21.05.2014 r.

Sprawdzić ostateczne wyniki rekrutacji elektronicznej w placówce, do której dziecko zostało przyjęte (Lista dzieci przyjętych i nieprzyjętych)

W rekrutacji uzupełniającej, która odbędzie się bez wykorzystania narzędzi elektronicznych, na podstawie kryteriów z rekrutacji elektronicznej mogą brać udział dzieci, które:

 • nie dostały się do wybranych przedszkoli/oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej w rekrutacji elektronicznej;
 • nie brały udziału w rekrutacji elektronicznej;

Terminy

Zadania

21-23.05.2014 r.
w godz. 8.00–16.00 Przedszkola
w godz. 8.00-15.00 Szkoły Podstawowe

Złożyć wniosek do przedszkola/szkoły podstawowej, które
po rekrutacji elektronicznej dysponuje wolnymi miejscami

 

02.06.2014 r.

Sprawdzić wyniki kwalifikacji (Lista dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych)

02-04.06.2014 r.
w godz. 8.00–16.00 Przedszkola
w godz. 8.00-15.00 Szkoły Podstawowe

Złożyć w przedszkolu/ szkole podstawowej oświadczenie woli korzystania z usług przedszkola/szkoły podstawowej

06.06.2014 r.

Sprawdzić ostateczne wyniki rekrutacji w placówce, do której dziecko zostało przyjęte (Lista dzieci przyjętych
i nieprzyjętych)

Od 06.06.2014 r. rekrutacja uzupełniająca odbywa się do placówek, które dysponują wolnymi miejscami bez narzędzi elektronicznych na podstawie kryteriów z rekrutacji uzupełniającej

29.08.2014 r.

Lista dzieci przyjętych do przedszkola/szkoły podstawowej
w podziale na grupy

 

Terminy, zasady, kryteria, punktacja - do pobrania ze strony www.wroclaw.pl  zakładka rekrutacja do przedszkoli i szkół podstawowych

Na potrzeby rekrutacji przyjmuje się definicje:

 

1. Zamieszkanie1:

a) zameldowanie stałe

b) zameldowanie czasowe na dzień 01.09.2014 r.

c) zamieszkanie potwierdzone przez dyrektora przedszkola/szkoły podstawowej

 

2. Wielodzietność rodziny kandydata2oznacza to rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci

3. Samotne wychowanie kandydata w rodzinie3 – oznacza to wychowanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem

 

Dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów:

 

 • oświadczenie (art. 20t ust. 2 pkt 1a i 2 ustawy o systemie oświaty) – w przypadku kryteriów: wielodzietność, praca/studia rodziców/prawnych opiekunów, złożenie rocznego zeznania podatkowego PIT

 

 • prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód
  lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem (art. 20t ust. 2 pkt 1c ustawy o systemie oświaty) w przypadku kryterium samotność rodzica3

 

 • orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność4, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r.o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U.
  z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z póź. zm) (art. 20t ust. 2 pkt 1b ustawy o systemie oświaty)

 

 • dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą5 zgodniez ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U.
  z 2013 r. poz. 135, z 2012 r. poz. 1519 oraz z 2013 r. poz. 154 i 866) (art. 20t ust. 2 pkt 1d ustawy o systemie oświaty)

 

UWAGA: Oświadczenia potwierdzające spełnianie kryteriów składa się pod rygorem

odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści:

„Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia” (art. 20t ust. 6 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty)

 

 

KRYTERIUM

TREŚĆ OŚWIADCZENIA/ RODZAJ DOKUMENTU

POŚWIADCZENIE ZGODNOŚCI

/ WPIS W DOKUMENCIE

OŚWIADCZENIE

 • samotne wychowywanie kandydata w rodzinie (+ ew. dokument)

Oświadczam, że  samotnie wychowuję dziecko  oraz niewychowuję żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem. data , czytelny podpis

„Jestem świadomy/świadoma odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”

(art. 20t ust. 6 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty)

data, czytelny podpis rodzica/opiekuna

 • wielodzietność rodziny kandydata

Oświadczam, że wychowuję 3 dzieci (lub więcej) we wspólnym gospodarstwie domowym.  data , czytelny podpis

 • praca/studia w systemie dziennym/ prowadzenie gospodarstwa rolnego lub pozarolniczej działalności gospodarczej

Oświadczam, że

 

data , czytelny podpis

 • roczne zeznanie podatkowe PIT za 2013 r. złożone w urzędzie skarbowym we Wrocławiu

Oświadczam, że złożyłam/złożyłem roczne zeznanie podatkowe PIT za 2013 r.  w urzędzie skarbowym we Wrocławiu

data , czytelny podpis

DOKUMENT

 • samotne wychowywanie kandydata w rodzinie (+oświadczenie)
 • prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód
  lub separację lub akt zgonu

Dokumenty są składane                         w oryginale, notarialnie

poświadczonej kopii albo                       w postaci urzędowo poświadczonego zgodnie z art. 76a § 1 Kpa odpisu lub wyciągu              z dokumentu.

Dokumenty mogą być składane także w postaci kopii poświadczanej za zgodność                z oryginałem przez rodzica kandydata

Poświadczam za zgodność z oryginałem”

data, czytelny podpis rodzica/opiekuna

 • niepełnosprawność kandydata, obojga rodziców kandydata, jednego z rodziców kandydata,  rodzeństwa kandydata
 • orzeczenie o niepełnosprawności lub  o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej   i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z póź. zm) (art. 20t ust. 2 pkt 1b ustawy o systemie oświaty)
 • objęcie kandydata pieczą zastępczą
 • dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie  z ustawą z dnia  9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 135, z 2012 r. poz. 1519 oraz z 2013 r. poz. 154 i 866) (art. 20t ust. 2 pkt 1d ustawy  o systemie oświaty)
 • miejsce zamieszkania na terenie gminy Wrocław
 • dokument potwierdzający miejsce zamieszkania na dzień 01.09.2014r. - w przypadku niezgodności z miejscem zamieszkania wskazywanym przez system (np. Umowa najmu, Umowa kupna itp.)

 

*****

ZWRACAMY  SIĘ  Z  PROŚBĄ

O  PRZESTRZEGANIE  ZASAD  ZWIĄZANYCH  

Z  BEZPIECZEŃSTWEM  DZIECI

ORAZ   ZACHOWANIEM PORZĄDKU  W  PRZEDSZKOLU:
 

Budynek przedszkola i ogród przedszkolny prosimy traktować  jako drugi dom dzieci

- one spędzają  tu większą część dnia, w związku z tym wszyscy musimy o nie dbać.

- Jeśli nie jest to niezbędne prosimy nie wprowadzać do szatni wózków, na czas rozbierania i ubierania dziecka można zostawić je w wiatrołapie,


- Jeśli chcą Państwo wejść do pomieszczenia innego niż szatnia proszę założyć obuwie zmienne lub skorzystaćz ochraniaczy na obuwie,


- Jeśli odbierają Państwo dzieci z ogrodu i chcą tam chwilę pozostać  z dzieckiem , proszę pamiętać ,że  jest to uwarunkowane podporządkowaniu się  Regulaminowi  korzystania z placu zabaw czyli w czasie gdy z podwórka korzystają grupy przedszkolne można przebywać tylko z drugiej strony budynku,


- Proszę pilnować aby dziecko nie wybiegało samo z przedszkola,

- Wjazd samochodem na teren przedszkola dozwolony jest tylko dla samochodów służb miejskich, dostawczych oraz służbowych,

- Dzieci przebywające w ogrodzie korzystają z toalety zewnętrznej, klucz do toalety znajduje się w 3 grupie.
 

 

 

ZWOLNIENIA  Z  OPŁATY  STAŁEJ

 

Na podstawie art.8 ust.2 Ustawy z dnia  13 czerwca 2013r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw rodzic zamierzający w latach szkolnych 2013/14 lub 2014/15 ubiegać się o całkowite zwolnienie z opłaty stałej za przedszkole czyni to zgodnie  z § 2 Uchwały nr XXIII/535/12 Rady Miejskiej Wrocławia  z dnia   15 marca 2012r. , tzn.

„zwalnia się z opłaty stałej za przedszkole rodziców posiadających co najmniej troje dzieci, pozostających na ich utrzymaniu i we wspólnym gospodarstwie domowym. W przypadku dzieci pełnoletnich uwzględnia się tylko dzieci pobierające naukę, jednak nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia.”

 

Rodzice, którzy chcą skorzystać ze zwolnienia wypełniają  wniosek, dostarczają wymagane we wniosku dokumenty (kopie aktów urodzenia dzieci, bądź kopie legitymacji szkolnych/ studenckich) i składają je do dnia 10 września 2013r. Decyzja dyrektora zostanie wydana do 13 września 2013r.

ZMIANA  OPŁAT  ZA PRZEDSZKOLE   OD  1.09.2013r.

Na podstawie art.14 ust.5a Ustawy z dnia  13 czerwca 2013r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw wysokość opłaty za świadczenia przekraczające czas realizacji podstawy programowej wynosi 1 zł., tak więc zgodnie z Uchwałą nr XXIII/535/12 Rady Miejskiej Wrocławia  z dnia   15 marca 2012r.opłatę 1 zł. za każdą dodatkową  godzinę opieki przedszkolnej              we Wrocławiu pobiera się od rodziców

- dzieci 3 i 4 letnich - powyżej pięciu godzin bezpłatnych (7-12)

- dzieci 5 i 6-letnich - powyżej ośmiu godzin bezpłatnych (7-15)

***

BARDZO    WAŻNE !!!

 

Od dnia 24.10.2012r. zmianie uległy numery rachunków bankowych przedszkola. Obecnie obsługuje nas PKO BP SA

Nr konta, na które od listopada można wpłacać opłatę za przedszkole:

22 1020 5226 0000 6902 0417 0338

 

 

 

-------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Informujemy Rodziców, że zdjęcia z imprez umieszczane są w zakładkach:

- album fotograficzny

-oddziały

- nauczyciele

Jeśli ktoś z Rodziców ma jakieś ciekawe zdjęcia , które można by umieścić na stronie, prosimy o przesłanie ich na adres mailowy przedszkola -  przedszkole59@gmail.com

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Informujemy Rodziców, że istnieje możliwość przekazania 1% podatku na rzecz naszego przedszkola (poprzez Stowarzyszenie Rodziców „Przyjazna Szkoła” ), którego jesteśmy Partnerem.

W tym celu należy wypełnić PIT wg wzoru  – z danymi adresowymi i numerem INP (identyfikacyjny numer partnera) przedszkola.

PIT 37

poz.124: nr KRS 0000031762

poz.126: 600000059168 Przedszkole nr 59

"U KRASNALA POD NARCYZEM"

Prosimy o rozpowszechnienie tej informacji wśród osób, które zechciałyby wspomóc Przedszkole w zbieraniu funduszy na nowy plac zabaw.

Szczegółowe informacje o Stowarzyszeniu znajdują się na stronie http://www.ps.org.pl/


 

photo

Środa 30.07.2014